Ukara Krama Lugu

Krama lugu biyasane digunakake dening bakul ing pasar menawa omong-omongan karo wong kang arep tuku. Mula ukara kasebut diowahi dadi.


Unggah Ungguh Basa Jawa Bahasa Ngoko Bahasa Madya Dan Bahasa Krama Seni Budayaku

Unggah ungguhing basa dene ukara ing basa jawa kaperang dadi papat yaiku ngoko lugu ngoko alus krama lugu lan krama alus ngoko lugu saka tembung ngoko kabeh.

Ukara krama lugu. Tembung ngoko kabeh ater ater lan penambang ora dikramakake Kanggone. Diganti tembung krama lugu dene sing ngoko tetep tembung ngoko wae ukara jawa homofon homograf lan homonim kalimat ukara jejer kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing ke. Menawa ukara kasebut diowahi dadi basa Krama Lugu KL mula kabeh tetembungan ing ukara iku kudu diganti dadi basa krama.

Wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik jih sedulur contoh kalimat ukara basa krama alus ngoko alus krama lugu ngoko lugu 09 04 unknown 31 comments kirimkan ini lewat email blogthis berbagi ke twitter berbagi ke facebook 1 tuladha ukara basa krama alus mbah kakung midhangetaken siyaran ringgit wacucal pakdhe tindak dhateng tawangmangu. - Mbah kakung mirengaken siyaran wayang kulit. Dados mangke wonten 20 ukara saking ngoko lugu 5 ukara ngoko alus 5 ukara krama lugu 5 ukara lan krama alus 5 ukara.

Ukara sing nggunakake ukara ngoko lugu yaiku - Brainlycoid Kalimat Ngoko berikan 15 contoh kalimat basa madya - Brainlycoid ubahlah dari kalimat ngoko lugu menjadi ngoko aluskrama lugu. Krama Alus yaiku kabeh tetembungane krama kabeh. Mbak Novi dipuntumbasaken buku dening ibu dene kula dipuncaosi arta dening simbah.

Sebutno endi seng ngoko lugu ngoko alus krama lugu krama alus. - Pakdhe tindak neng Tawangmangu numpak bis. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake panguneg-uneg kanthi cara nulis utawa maca.

J-w ukara Krama lugu - Brainlycoid buatkan ukara maca. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman. - Simbah lagi sare.

Ragam krama mempunyai 3 bentuk varian yaitu krama lugu karma andhap dan krama alus Sasangka 2004104. Contoh kalimat yang menggunakan ragam krama lugu dapat dilihat di bawah ini. - Mbah kakung midhangetaken siyaran wayang kulit.

Ater-ater lan panambange krama. Gawea ukara ngangga bahasa Ngoko lugu Ngoko Alus Krama lugu Krama Madya lan Krama Alus Krama Inggil. Patih Gajahmada tansah mikirake negara Majapahit.

Ngoko Lugu wantah Yaiku basa sing tembung-tembung ing sajrone ukara mingunakake tembung ngoko kabeh tanpa kecampuran tembung krama Tembung. Sampun kalih dinten menika adhek sakit malaria. - Eyang lagi dhahar sega goreng.

Ragam krama digunakan oleh mereka yang belum akrab dan oleh mereka yang merasa dirinya lebih rendah status sosialnya daripada lawan bicara. Klambiku sing putih katut digawa Pak Sengguruh. Krama Lugu Krama lugu adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan leksikon kramaKrama lugu digunakan oleh peserta tutur yang belum atau tidak akrab.

Tuladha ukara basa ngoko alus. Pak Ronaldo ora sida lunga menyang Bondowoso. Tuladha ukara basa krama lugu.

Supri numpak sepur ngoko alus. Ora ana sing ngoko ora ana sing krama inggil. Guneme bocah padha bocah sepantaran dan dani aku sesuk melok ya nyang kolam Renange.

Mula basa iku duweni unggah-ungguh. Mugo-mgo mengko sore ora udan. Itulah tuladha ukara ngoko lugu.

Biasane digunakake dening wong tua maring wong enom wong kang pada bae umure utawa karo wong sing wis raket. Mula anggone nggunaake basa kudu trep ora kena tumpang suh kudu mangerteni marang sapa sing diajak guneman.


Sebutno Endi Seng Ngoko Lugu Ngoko Alus Krama Lugu Krama Alus Brainly Co Id


Ukara Ukara Kang Migunakake Basa Krama Lugu Madya Iki Dadekna Basa Krama Alus Inggil Tolong Jawab Brainly Co Id


Aranana Ukara Ngisor Iki Mawa Basa Apa Ngoko Lugu Ngoko Alus Kraa Lugu Apa Krama Alus Brainly Co Id


Ukara Sing Nggunakake Ukara Ngoko Lugu Yaiku Brainly Co Id


Owahono Dadi Basa Ngoko Alus Andhap Krama Lugu Madya Krama Alus Brainly Co Id


Kalimat Ngoko


J W Ukara Krama Lugu Brainly Co Id


Owahana Ukara Ing Isor Iki Dadi A Ngoko Alus B Krama Lugu C Krama Alus Brainly Co Id


Buatkan Ukara Maca Mulih Lara Lungguh Lunga Dengan Bahasa Ngoko Lugu Ngoko Alus Krama Brainly Co Id


krama lugu ukara wallpaper
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.