Iqlab Menurut Bahasa Dan Istilah

Sedangkan menurut istilah Iqlab إقلاب ialah menjadikan suatu huruf kepada makhroj huruf lain denga tetap menjaga ghunnah sengau pada huruf yang ditukar. Islam sering diidentikkan dengan perilaku kau…
Tautan berhasil disalin.